Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu niezwłocznie po otrzymaniu towarów, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym, w formie pisemnej (faks, poczta elektroniczna).
2. Kupujący powinien bezwzględnie wpisać na dokumentach WZ lub/i liście przewozowym odpowiednie uwagi odnośnie niezgodności w ilości towaru zamówionego i dostarczonego (reklamacje ilościowe) lub rodzaju uszkodzeń towaru (reklamacje jakościowe) oraz sporządzić protokół reklamacyjny. Protokół reklamacyjny powinien zawierać: datę dostawy, numer WZ, dane przewoźnika (imię i nazwisko kierowcy, numer dowodu osobistego kierowcy, numer rejestracyjny samochodu i naczepy, czytelny podpis kierowcy), nazwę i ilość reklamowanego towaru, opis niezgodności lub uszkodzeń. W przypadku reklamacji jakościowej Kupujący zobowiązany jest do przesłania, oprócz dokumentów WZ i protokołu reklamacyjnego, również zdjęć potwierdzających stopień uszkodzeń towarów.
3. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie określonym w punkcie 1 powyżej powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji. Natomiast brak określonych w punkcie 2 dokumentów i zapisów może być powodem odrzucenia reklamacji.
4. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towarów reklamowanych wraz z pełną dokumentacją zakupu oraz etykietą zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji do czasu ich oględzin przez Przedstawiciela Handlowego oraz ich przechowywania w sposób należyty, uniemożliwiający ich ewentualne uszkodzenia lub powstawanie braków.
5. Sprzedający po zakończeniu procesu reklamacji poinformuje Kupującego o uznaniu bądź nieuznaniu (pismo) reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający może według swojego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie (faktura korygująca). Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku i wadliwego składowania towarów oraz spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towarów przez Kupującego, jak również za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:
a) Kupujący lub osoba trzecia użyli towarów niezgodnie z jego parametrami technicznymi,
b) Kupujący lub osoba trzecia na własną odpowiedzialność dokonali zmian w towarze, powodując zmianę jego właściwości.
Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego transportu lub uszkodzenia towarów, które nastąpiły w ramach „odbiorów własnych”.
7. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji ilościowych i jakościowych, zgłoszonych w sposób prawidłowy, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
8. W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Kupującego.
9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności za dostarczone towary bądź za ich część.
10. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potracenia swoich roszczeń z należnościami wobec Sprzedającego.
11. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Sprzedającego za wady sprzedanych towarów, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

Siedziba czynna

pn.- pt.: 7.00 - 17.00

sob.: 7.00 - 13.00

Siedziba firmy

ul. Składowa 14 63-041 Chocicza

tel. centrala: /61/ 287 35 00

Informacje

Nr rachunku: Santander Bank Polska SA. 41 1090 1131 0000 0001 0043 1076

NIP: 786-15-91-503

Regon: 634403980 Numer KRS: 0000443095