Ogólne warunki sprzedaży

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez spółkę Materiały Budowlane AW Wesołek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Chociczy (zwaną dalej Sprzedającym).
2. Postanowienia OWS stanowią integralną część każdej umowy handlowej zawieranej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedającego z Kupującym reprezentowanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
3. OWS wiążą Kupującego z chwilą złożenia zamówienia lub z chwilą zawarcia umowy handlowej lub innej umowy dotyczącej sprzedaży wyrobów i usług. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień
i umów sprzedaży.
4. Osobami upoważnionymi do składania zamówień w imieniu Kupującego są osoby przedstawione w umowie handlowej jako osoby umocowane do reprezentowania Kupującego lub pełnomocnicy legitymujący się stosownym pełnomocnictwem.
5. Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedającego są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia na piśmie.

§ 2. Zamówienia
1. Dostawy towarów zakupionych przez Kupującego będą realizowane na podstawie pisemnych szczegółowych zamówień i uzgodnień pomiędzy Sprzedającym a Kupującym
ze wskazaniem w nich asortymentu, ilości, jednostki miary, terminu realizacji, miejsca (nazwa, dokładny adres z kodem pocztowym Kupującego lub Odbiorcy wskazanego przez Kupującego, numeru telefonu do osoby odbierającej towar) i sposobu dostawy, ceny i sposobu zapłaty.
2. Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji Kupującego w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz soboty od 7.00 do 13.00. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę za pomocą poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej Składów Budowlanych znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie www.mbwesolek.pl. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 danego dnia traktuje się za zamówienia złożone Sprzedającemu pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia takiego zamówienia.
3. Zamówienia powinny być przez Kupującego opatrzone pieczątką firmową lub/i imienną oraz czytelnie podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień
w imieniu Kupującego. W przypadku, gdy adres dostawy jest inny niż adres Kupującego, należy dodatkowo podać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru towarów. Zamówienia dotyczące długoterminowych dostaw muszą zawierać szczegółowy harmonogram tych dostaw.
4. Sprzedający nie odpowiada za błędy popełnione przez Kupującego w zamówieniach lub zmianach zamówień. W przypadku powstania jakichkolwiek kosztów z tytułu takiego błędu, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego tymi kosztami.
5. Wszelkie zmiany w zamówieniach lub ich anulowanie (korekta zamówienia) muszą być dokonane w formie pisemnej.
6. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo płatności lub/i przekroczenia kredytu kupieckiego Sprzedający może wstrzymać przyjęcie złożonego przez Kupującego zamówienia do realizacji, aż do czasu zapłaty należności przez Kupującego.

§ 3. Warunki płatności
1. Zapłata za otrzymane towary powinna nastąpić bez potrąceń według uzgodnionych warunków płatności zawartych na fakturze sprzedaży. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony w sposób określony na fakturze.
2. Do czasu zapłaty pełnej ceny sprzedaży towar pozostaje własnością Sprzedającego. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za zakupiony towar. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w uzgodnionym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zwrotu tych towarów, za które nie dokonano zapłaty całości ceny sprzedaży. W przypadku zapłaty części należności z faktury, Sprzedający może według własnego uznania zaliczyć, jakie towary czy usługi wymienione na fakturze zostały zapłacone. Sprzedający może również żądać od Kupującego odszkodowania, jeżeli zakupione towary zostały zużyte lub uszkodzone, w szczególności, gdy wartość towarów odebranych przez Sprzedającego od Kupującego w wyniku braku zapłaty jest niższa od wartości tych towarów przyjętej na fakturze sprzedaży w dniu ich wydania Kupującemu.
3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego lub data wpłaty gotówkowej.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedający jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania obok należności głównej odsetek za każdy dzień zwłoki, jak również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa sądowego. Ponadto Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych windykacją nieuregulowanej w terminie należności. Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki za opóźnienie w zapłacie należności:
a) opóźnienie do 7 dni – w wysokości odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935 i 1086),
b) opóźnienie powyżej 7 dni – w maksymalnej wysokości odsetek w rozumieniu art. 481 § 2¹ Kodeksu Cywilnego liczonych za każdy dzień opóźnienia lub w wysokości odsetek w transakcjach handlowych, w zależności, które będą wyższe.
5. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami, Sprzedający ma prawo zaliczenia wpłaty dokonanej przez Kupującego w pierwszej kolejności na poczet odsetek
z tytułu opóźnienia w zapłacie, a następnie na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.
6. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności nawet jednej faktury za dostarczone towary, nieuregulowania odsetek lub przekroczenie udzielonego limitu kredytu kupieckiego, Sprzedający ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, jak również wstrzymać realizację kolejnych zamówień do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich wymagalnych należności.
7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od zapłaty za zakupione towary lub ich część.  
8. Uzyskanie przez Kupującego jakichkolwiek opustów/bonusów/rabatów jest możliwe jedynie w przypadku terminowego regulowania należności. Przyznane opusty/bonusy/rabaty są udzielane pod warunkiem zapłaty w terminie całości należności wynikającej z danej faktury sprzedaży. Niezapłacenie całej wynikającej z faktury należności w terminie powoduje utratę opustu/bonusu/rabatu i obowiązek zwrotu jego równowartości na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury korygującej.

§ 4. Warunki dostaw
1. Minimalna dostawa w jedno miejsce rozładunku wynosi 2 palety transportowe lub równowartość 1000 PLN według cen zakupu netto w odległości do 100 km od najbliższego Składu Budowlanego w stosunku do miejsca dostawy. W przypadku dostaw towarów transportem producenta wysokość minimum logistycznego zależna jest od zasady stosowanej w tym zakresie przez każdego z producentów z osobna.
2. Termin realizacji w wypadku dostawy realizowanej na zasadach przedpłaty liczony jest od daty wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru i rozładunku towarów w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on związane z tym koszty przestoju pojazdu.
4. Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku zaistnienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia przewożonych towarów lub zagrożenia wyrządzenia szkody. W takim przypadku przewoźnik może zażądać od Kupującego (Odbiorcy) pisemnego oświadczenia o wzięciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonych towarów i wszelkie inne szkody.
5. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe alternatywne miejsce rozładunku towarów. Koszt rozładunku w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący.
W przypadku, gdy dostarczenie towarów do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu lub istotną jej zmianę wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.
6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej oraz innych nieprzewidzianych wydarzeń, jak m.in. zakłócenia w ruchu, przerwy w dostawie energii, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
Do zdarzeń określających mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową itp.
7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, odbiorcy towaru wskazanemu przez Kupującego
lub przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego.
8. Otrzymanie zamówionych towarów Kupujący a także osoby przez niego upoważnione lub wskazane potwierdzają poprzez złożenie czytelnego podpisu na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego lub/i dokumentach WZ.
9. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towarów przed ich rozładowaniem lub wydaniem jego przewoźnikowi.
10. W przypadku zastrzeżeń, co do zamówionych towarów lub uwag o stwierdzonych uszkodzeniach, niekompletności lub innych wadach towarów Kupujący powinien
wraz przewoźnikiem sporządzić właściwy w formie i treści protokół reklamacyjny zgodnie z zasadami postępowania reklamacyjnego obowiązującymi u Sprzedającego
i niezwłocznie przesłać go Sprzedającemu.

§ 5.  Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Wszelkie reklamacje Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu niezwłocznie po otrzymaniu towarów, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym, w formie pisemnej (poczta elektroniczna) lub za pośrednictwem strony internetowej https://www.mbwesolek.pl/dokumenty-i-formularze/zgloszenie-reklamacji.
2. Kupujący powinien bezwzględnie wpisać na dokumentach WZ lub/i liście przewozowym odpowiednie uwagi odnośnie niezgodności w ilości towaru zamówionego
i dostarczonego (reklamacje ilościowe) lub rodzaju uszkodzeń/wad towaru (reklamacje jakościowe) oraz sporządzić protokół reklamacyjny. Protokół reklamacyjny oraz dokument WZ lub/i list przewozowy powinien zawierać: datę dostawy, numer WZ, dane przewoźnika (imię i nazwisko kierowcy, numer rejestracyjny samochodu i naczepy, czytelny podpis kierowcy), nazwę i ilość reklamowanego towaru, opis niezgodności lub uszkodzeń. W przypadku reklamacji jakościowej Kupujący zobowiązany jest
do przesłania, oprócz dokumentów WZ i protokołu reklamacyjnego, również zdjęć potwierdzających stopień uszkodzeń/wad towarów.
3. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie określonym w punkcie 1 powyżej powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji. Natomiast brak określonych
w punkcie 2 dokumentów i zapisów może być powodem odrzucenia reklamacji.
4. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towarów reklamowanych wraz z pełną dokumentacją zakupu oraz etykietą zawierającą informację o numerze serii i datą produkcji do czasu ich oględzin przez Przedstawiciela Handlowego oraz ich przechowywania w sposób należyty, uniemożliwiający ich ewentualne uszkodzenia lub powstawanie braków.
5. Sprzedający po zakończeniu procesu reklamacji poinformuje Kupującego w formie pisemnej lub email o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający może według swojego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne obniżenie ceny towaru (faktura korygująca). Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość wysuwania wobec Sprzedawcy innych roszczeń.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku przez Kupującego i wadliwego składowania towarów przez Kupującego oraz spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towarów przez Kupującego, jak również za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:
a) Kupujący lub osoba trzecia użyli towarów niezgodnie z ich parametrami technicznymi lub jakościowymi,
b) Kupujący lub osoba trzecia na własną odpowiedzialność dokonali zmian w towarze, powodując zmianę jego właściwości.   
7. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego transportu lub uszkodzenia towarów, które nastąpiły w ramach „odbiorów własnych” realizowanych lub zlecanych przez Kupującego.
8. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji ilościowych i jakościowych, zgłoszonych w sposób prawidłowy, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
9. W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Kupującego.
10. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności za dostarczone towary bądź za ich część.
11. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potracenia swoich roszczeń z należnościami wobec Sprzedającego.
12. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Sprzedającego za wady sprzedanych towarów, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi
za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.   

§ 6. Zasady zwrotu palet
1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego dostarczane są na następujących rodzajach palet:
a) bezzwrotnych (jednorazowe),
b) zwrotnych – objętych 23% stawką podatku VAT.
2. Każdy rodzaj palet uznawany jest za towar. Sprzedający ma prawo dochodzić należności z tytułu palet tak jak za inne towary, wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie włącznie.
3. Koszt palet zwrotnych nie jest wliczony w cenę towarów i jest doliczany każdorazowo do faktury wystawianej Kupującego jako osobna pozycja.
4. W momencie dostawy towarów transportem Sprzedającego, Sprzedający odbiera palety zwrotne w ilości, odpowiadającej ilości dostarczonych palet, na których danym transportem przywiózł do Kupującego towary (palety na wymianę) – nie wymaga to wcześniejszego pisemnego zgłoszenia.
5. Zwrotowi na koszt Sprzedającego podlegają jedynie palety po płycie karton-gips, jednak ilość ich nie może być mniejsza niż 25 szt.
6. Pozostałe palety zwrotne (np. po kostce, betonie komórkowym, palety euro) Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do siedziby producenta na własny koszt.

I. Zasady zwrotu palet, na których towary dostarczono transportem producenta
1. Do zwrotu palet zobowiązany jest Kupujący.
2. Palety mogą być odebrane przez producenta (firmę spedycyjną), jednak minimalna ilość palet, która zostanie odebrana to 25 palet po płycie karton-gips.
3. Przy zdawaniu palet Kupujący zobowiązany jest wskazać odbiorcy palet, że dotyczą one Sprzedającego, a następnie przesłać do Sprzedającego lub pocztą elektroniczną dowód WZ (pokwitowanie odbioru palet), co umożliwi sprawne wystawienie faktur korygujących do odpowiedniej faktury sprzedaży.
4. Po uzgodnieniu na piśmie z Działem Księgowości Finansowej Sprzedającego, Kupujący będzie mógł:
a) potracić należność wynikającą z korekty faktury sprzedaży z określoną wierzytelnością wobec Sprzedającego,
b) otrzymać zwrot należności za zwrócone palety na swój rachunek bankowy.

II. Zasady zwrotu palet, na których towary Kupujący odebrał własnym transportem oraz palet, których zwrot odbywa się na koszt Kupującego
1. Kupujący zobowiązany jest do zdania palet własnym transportem do producenta, od którego odebrał towary.
2. Kupujący zobowiązany jest z 14-dniowym wyprzedzeniem poinformować pisemnie Sprzedającego o zamiarze zwrotu palet z uwagi na konieczność zorganizowania ich przyjęcia.
3. Przy zdawaniu palet Kupujący zobowiązany jest wskazać odbiorcy palet, że zwracane są one na rzecz Sprzedającego, a następnie przesłać do Sprzedającego pocztą elektroniczną dowód WZ (pokwitowanie odbioru palet), co umożliwi sprawne wystawienie faktur korygujących do odpowiedniej faktury sprzedaży.
4. Po uzgodnieniu na piśmie z Działem Księgowości Finansowej Sprzedającego, Kupujący będzie mógł:
a) potracić należność wynikającą z korekty faktury sprzedaży z określoną wierzytelnością wobec Sprzedającego,
b) otrzymać zwrot należności za zwrócone palety na swój rachunek bankowy.

7. W każdym przypadku zakupione palety muszą być zwrócone przez Kupującego w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury sprzedaży obejmującej dane palety zwrotne. Po upływie tego terminu Kupującemu nie będzie przysługiwało prawo do ich przekazania oraz roszczenie o zwrot ich równowartości.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odbioru wyłącznie pełnowartościowych i nieuszkodzonych palet.
9. Zgłoszenia odbioru palet nieobejmujące minimum logistycznego nie będą realizowane.
10. Za palety, które zostały pisemnie zgłoszone do odbioru Sprzedającemu, a które nie zostały udostępnione w chwili przybycia transportu po odbiór palet, zostanie naliczona dodatkowa opłata za transport (usługa transportowa) w wysokości dwadzieścia zł netto za każdą paletę po płycie karton-gips.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian OWS, o czym poinformuje Kupującego na 2 tygodnie przed ich wprowadzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Siedziba czynna

pn.- pt.: 7.00 - 17.00

sob.: 7.00 - 13.00

Siedziba firmy

ul. Składowa 14 63-041 Chocicza

tel. centrala: /61/ 287 35 00

Informacje

Nr rachunku: Santander Bank Polska SA. 41 1090 1131 0000 0001 0043 1076

NIP: 786-15-91-503

Regon: 634403980 Numer KRS: 0000443095