Zasady odbioru palet

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego dostarczane są na następujących rodzajach palet:
a) bezzwrotnych (jednorazowe),
b) zwrotnych – objętych 23% stawką podatku VAT.
2. Każdy rodzaj palet uznawany jest za towar. Sprzedający ma prawo dochodzić należności z tytułu palet tak jak za inne towary, wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie włącznie.
3. Koszt palet zwrotnych nie jest wliczony w cenę towarów i jest doliczany każdorazowo do rachunku Kupującego jako osobna pozycja.
4. W momencie dostawy towarów transportem Sprzedającego, Sprzedający odbiera palety zwrotne w ilości, odpowiadającej ilości dostarczonych palet, na których danym transportem przywiózł do Kupującego towary (palety na wymianę) – nie wymaga to wcześniejszego pisemnego zgłoszenia.
5. Zwrotowi na koszt dostawcy podlegają jedynie palety po płycie karton-gips, jednak ilość ich nie może być mniejsza niż 25 szt.
6. Pozostałe palety zwrotne (np. po kostce, betonie komórkowym, palety euro) Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do siedziby producenta na własny koszt.

I. Zasady zwrotu palet, na których towary dostarczono transportem producenta

1. Do zwrotu palet zobowiązany jest Kupujący.
2. Palety mogą być odebrane przez producenta (firmę spedycyjną), jednak minimalna ilość palet, która zostanie odebrana to 25 palet po płycie karton-gips.
3. Przy zdawaniu palet Kupujący zobowiązany jest wskazać odbiorcy palet, że dotyczą one Sprzedającego, a następnie przesłać do Sprzedającego faksem lub pocztą elektroniczną dowód WZ (pokwitowanie odbioru palet), co umożliwi sprawne wystawienie faktur korygujących do odpowiedniej faktury sprzedaży.
4. Po uzgodnieniu na piśmie z Działem Księgowości Finansowej Sprzedającego, Kupujący będzie mógł:
a) potracić należność wynikającą z korekty faktury sprzedaży z określoną wierzytelnością wobec Sprzedającego,
b) otrzymać zwrot należności za zwrócone palety na swój rachunek bankowy.

II. Zasady zwrotu palet, na których towary Kupujący odebrał własnym transportem oraz palet, których zwrot odbywa się na koszt Kupującego

1. Kupujący zobowiązany jest do zdania palet własnym transportem do producenta, od którego odebrał towary.
2. Kupujący zobowiązany jest z 14-dniowym wyprzedzeniem poinformować pisemnie Sprzedającego o zamiarze zwrotu palet z uwagi na konieczność zorganizowania ich przyjęcia.
3. Przy zdawaniu palet Kupujący zobowiązany jest wskazać odbiorcy palet, że zwracane są one na rzecz Sprzedającego, a następnie przesłać do Sprzedającego faksem lub pocztą elektroniczną dowód WZ (pokwitowanie odbioru palet), co umożliwi sprawne wystawienie faktur korygujących do odpowiedniej faktury sprzedaży.
4. Po uzgodnieniu na piśmie z Działem Księgowości Finansowej Sprzedającego, Kupujący będzie mógł:
a) potracić należność wynikającą z korekty faktury sprzedaży z określoną wierzytelnością wobec Sprzedającego,
b) otrzymać zwrot należności za zwrócone palety na swój rachunek bankowy.
8. W każdym przypadku zakupione palety muszą być zwrócone przez Kupującego w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury sprzedaży obejmującej dane palety zwrotne. Po upływie tego terminu Kupującemu nie będzie przysługiwało prawo do ich przekazania oraz roszczenie o zwrot ich równowartości.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odbioru wyłącznie pełnowartościowych i nieuszkodzonych palet.
10. Zgłoszenia odbioru palet nieobejmujące minimum logistycznego nie będą realizowane.
11. Za palety, które zostały pisemnie zgłoszone do odbioru Sprzedającemu, a które nie zostały udostępnione w chwili przybycia transportu po odbiór palet, zostanie naliczona dodatkowa opłata za transport (usługa transportowa) w wysokości 20 zł netto za każdą paletę po płycie karton-gips.

Siedziba czynna

pn.- pt.: 7.00 - 17.00

sob.: 7.00 - 13.00

Siedziba firmy

ul. Składowa 14 63-041 Chocicza

tel. centrala: /61/ 287 35 00

Informacje

Nr rachunku: Santander Bank Polska SA. 41 1090 1131 0000 0001 0043 1076

NIP: 786-15-91-503

Regon: 634403980 Numer KRS: 0000443095